Investera i råvaror

Som du säkert vet är det klokt att spara på ett sätt som sprider riskerna. Många väljer aktier och räntebärande fonder, men att investera en viss del av sparkapitalet i råvaror kan vara ett utmärkt alternativ – särskilt om du sparar på lång sikt.

Det är inte helt enkelt att avgöra var man ska placera sina sparpengar, men de flesta undviker att lägga alla ägg i samma korg. Genom att sprida riskerna och välja placeringar med olika hög risk, kan du få en bra avkastning och känna dig relativt trygg. När du sätter samman din sparportfölj kan du gärna reservera en del av sparkapitalet för råvaror.

När aktiefonder sviker och börsen pekar nedåt brukar råvarupriserna (historiskt sett) vara det enda som inte påverkas negativt. 20 % av sparkapitalet kan göra underverk på lång sikt och på 10 år kan du få en riktigt bra avkastning. Med starka tillväxtmarknader som Kina är det rimligt att råvarupriserna fortsätter öka, i takt med efterfrågan.

Handla med råvaror

Metaller, spannmål och energi är mycket eftertraktade och på en global marknad kan priserna stiga väldigt mycket på kort tid. Olja har länge varit en av de mest populära råvarorna att investera i och oljan väger fortfarande tungt i internationella sammanhang. I takt med att det sker en omställning till en grönare näring kan olja och gas delvis komma att fasas ut. Det är dock långt kvar tills så sker och olja är alltjämt en viktig bas för kemiindustrin.

På senare år har den tekniska utvecklingen möjliggjort att även privatpersoner kan investera på råvarumarknaden. Du kan välja att investera i råvarufonder eller råvaruobligationer. Det går också att placera kapital i enskilda råvaror eller i bankernas råvaruindex.

Är råvarumarknaden säker?

Råvaror är en relativt säker investering och genom att kombinera sparande i råvaror med traditionell aktie- och ränteplaceringar kan du sänka risken för ditt totala sparande. Tillväxtmarknaderna är just nu inne i en bred tillväxtfas vilket gör att behovet av råvaror ökar – vilket i sin tur höjer råvarupriset. Du kan alltså tjäna bra på att tänka lite annorlunda när det gäller långsiktigt sparande.

För den som handlar med råvaror – alltså köper, säljer eller lagerhåller råvaror brukar man tala om en råvarurisk. Eftersom det framtida marknadsvärdet är okänt kan det vara svårt att bedöma vad utfallet blir, rent ekonomiskt. Som lantbrukare eller åkeriägare gäller det att minimera råvarurisken och säkra upp intäkterna från årets skördar. De bästa sätten att hantera dessa risker är:

  1. Säkra budgetkursen
  2. Säkra inköpspriset
  3. Hantera lagerrisken

Varför investera i råvaror?

Eftersom råvaror är basen i industri, tillverkning och samhälle kommer de alltid att vara attraktiva på marknaden. En råvara är ofta svår eller omöjlig att ersätta med något annat och råvaror finns ofta i begränsad mängd. Det kan också krävas en omfattande insats för att utvinna råvaran – vilket gör att inte vem som helst kan framställa samma vara. Framställningen är i många fall förenad med ägande av mark och expertkunskap.

Det som styr marknaden är tillgång och efterfrågan och därför kan priserna på vissa råvaror skjuta i höjden. Men utvecklingen kan också gå åt andra hållet. Ett exempel är om klimatet ett år har varit exceptionellt gynnsamt, så att lantbruket får en överproduktion. Detta kan få till följd att priserna på spannmål sjunker. Men marknaden är även bra på att korrigera sig själv och ofta görs stora insatser för att balansera priserna.

En av de största fördelarna med råvaruinvestering är ”terminsrullning”. Detta begrepp är värt att känna till då det har stor betydelse för hur hela marknaden är uppbyggd. Handel med råvaror har pågått i flera tusen år och en råvarutermin är ett kontrakt om att sälja eller köpa en viss mängd av en bestämd råvara och till ett bestämt pris och datum.

Detta ger en säkerhet och garanterar ett visst pris vilket gör det enklare att planera sin verksamhet och sina investeringar. Jämför med bunden ränta hos banken, vilket också är en överenskommelse, och som ger trygghet åt båda parter. Investeringar i råvaror kan ge en terminsrullningseffekt, vilket är en extra avkastning genom terminsmarknaden. Olja är den råvara som lönat sig mest de senaste åren och rullningsavkastningen har varit så hög som 5 %.

Största fördelarna med att investera i råvaror:

  • Relativt riskfri investering
  • Stark tillväxtmarknad
  • God långsiktig tillväxtfas
  • Påverkas lite av inflation
  • Terminsrullningseffekt

Vilka råvaror är vanligast?

Några av de vanligaste råvarorna är olja, bensin, bly, diesel, el nickel, aluminium, silver, guld, koppar och platina. Men minst lika viktiga är kaffe, kakao, vete, sojabönor, socker, ris, majs och kött från nöt eller gris. Totalt finns det ett 25-tal olika råvaror som du kan investera i. Om man är väl uppdaterad kring trender och samhällsutveckling kan man ofta hitta en råvara som är stigande – det vill säga ökar i popularitet och värde.

Det är viktigt att känna till att olika faktorer styr utvecklingen av olika råvaror. Guld och olja påverkas av konjunktur och geopolitiska händelser, medan elmarknaden är väderstyrd. Kyla och missväxt i Florida kan exempelvis orsaka att priset på apelsiner stiger kraftigt. Slumpmässiga händelser och säsongsvariationer har stor påverkan priset på livsmedel.

Vad är Bull & Bear?

Inom investeringsmarknaden pratas det ofta om ”bull” och ”bear” och dessa ord används för att beskriva marknadstrender. Björnmarknad (bear market) är en ekonomisk term som innebär att marknaden går i negativ riktning. Motsatsen kallas tjurmarknad (bull market). Det finns inga officiella gränsdragningar, men om en råvara tappar 20 % under en period av minst 2 månader kan man med rätta kalla läget för ”björnmarknad”.

Bull och Bear anspelar alltså på ett motsatsförhållande. Men marknadstrender klassificeras också utifrån tid – primära trender, sekundära trender (pågår under kortare period) och sekulära trender (vilka pågår under en längre tid). Det är alltså mycket att hålla reda på och råvarumarknaden påminner på så sätt om aktiehandel.

Så investerar du i råvaror

På senare år har den tekniska utvecklingen möjliggjort att även privatpersoner kan investera på råvarumarknaden. Om du känner dig äventyrlig och anser dig ha goda kunskaper om hur priserna på råvaror kommer att utvecklas, kan du satsa på Bull & Bear. Att vara daytrader är mer riskfyllt men kan också ge en mycket god avkastning om du vet vad du håller på med.

Rent praktiskt går affärerna till så att producenten ställer ut ett terminskontrakt på exempelvis 1000 fat olja. Detta skulle förstås bli en alltför stor investering för de flesta privatpersoner. Därför delas ett kontrakt upp i mindre certifikat. Då köper du en mindre andel av det totala terminskontraktet. Det gäller att ta ett steg i taget och så här gör du för att komma igång.

Råvarucertifikat kan du köpa hos din bank eller nätmäklare. De olika kurserna finns noterade hos Stockholmsbörsen.

1 – Råvarufond

Detta är en bredare placering av ca 16 råvaror och denna typ av investering passar bra för månadssparande, engångsinsättningar och PPM.

2 – Sektorcertifikat

Sektorcertifikat betyder att du köper certifikat på flera råvaror inom en specifik sektor. Här bör du vara mer aktiv och göra research innan du placerar pengar.

3 – Certifikat – enskilda råvaror

Något för den modige investeraren, som verkligen tror på vissa råvaror. Här är det viktigt att följa utvecklingen på råvarubörserna och att ha en bra allmänbildning, liksom känsla för trender.

Tänk på att:

Kontrollera med din bank vilka avgifter som gäller. Annars kan kostnaden bli överraskning. Förutom en förvaltningsavgift tillkommer en kostnad för drift av fonden. När du köper certifikat måste du också betala en courtageavgift.